logo
repertuar kina
Środa, 19-06-2019, Imieniny obchodzi: Gerwazy, Julianna, Protazy
youtube facebook
menu icon
arrow szukaj
title
Informacje, 2018-12-24 08:05:00

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH


Burmistrz Andrychowa ogłasza cztery I-sze przetargi ustne ograniczone do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na sprzedaż działek położonych w Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, podstrefa Andrychów. 
 
Uzasadnienie wyboru rodzaju przetargów:
W związku z uzyskanym przez Gminę dofinansowaniem projektu pn. „Rozbudowa strefy aktywności gospodarczej w Andrychowie poprzez uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych oraz rozbudowę i przebudowę infrastruktury drogowej w strefie” w przetargu mogą brać udział wyłącznie podmioty spełniające kryteria dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w rozumieniu Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu. 


Opis nieruchomości:
W/w nieruchomości zlokalizowane są w strefie aktywności gospodarczej miasta Andrychowa oraz w obszarze Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, podstrefa Andrychów, zarządzanej przez Krakowski Park Technologiczny Spółka z o.o., któremu przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości. Działki  o kształtach zbliżonych do prostokątów położone w rejonie ulic: Biała Droga, Przemysłowa i Strefowa. W ewidencji gruntów i budynków sklasyfikowane jako RIVa. Obecnie na tym terenie realizowana jest inwestycja pn „Rozbudowa strefy aktywności gospodarczej
w Andrychowie poprzez uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych oraz rozbudowę i przebudowę infrastruktury drogowej w strefie”. Zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę prace obejmują m.in. makroniwelację terenu, budowę murów oporowych i dróg wewnętrznych oraz rozbudowę i przebudowę sieci uzbrojenia terenu. Po zakończeniu inwestycji w/w działki będą miały bezpośredni dostęp do sieci uzbrojenia (woda, gaz, energetyka, kanalizacja sanitarna oraz deszczowa). Dojazd do działek odbywał się będzie wewnętrznymi drogami dojazdowymi – obecnie w budowie. Zainteresowane podmioty mogą zapoznać się z dokumentacją projektową zgodnie z którą realizowana jest w/w inwestycja oraz dokonać oględzin przedmiotowych nieruchomości (po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu).  
Zbywane działki nr 6897/2, 6901/4, 6900/4 nie są przedmiotem zobowiązań i wolne są od obciążeń, natomiast działka nr 6905/11, na której posadowiony jest słup kratowy linii wysokiego napięcia, obciążona jest służebnością przesyłu na czas nieoznaczony ustanowioną na rzecz Tauron Dystrybucja Spółka Akcyjna Kraków (szczegółowy opis służebności opisany jest w Dziale III księgi wieczystej KR1W/00070496/4). 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części Gminy Andrychów w zakresie parcel położonych w Andrychowie, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIX-463-06 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 września 2006r. (z późn.zm.) w/w działki znajdują się w terenie ozn. symbolem: A5.2/3.P2/TIG,P3,P4,P5,ZP1 – „tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej przemysłu ciężkiego”. 
Przeznaczenie dopuszczone w granicach terenu: "tereny infrastruktury technicznej gazownictwa", "tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej i usług przemysłowych", "tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej usług materialnych", "tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej usług magazynowo-składowych", "tereny zieleni urządzonej". Dokładne informacje dotyczące przeznaczenia dla tego terenu można uzyskać bezpośrednio w tut. Urzędzie, Rynek 15, pok. 115 – Wydział Architektury i Urbanistyki. 
 
Warunki sprzedaży:
1. W strefie mogą zostać ulokowane mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które wybudują budynki i/lub obiekty budowlane przeznaczone na działalność produkcyjną i usługową, bez możliwości lokowania obiektów mieszkaniowych, turystycznych oraz handlowych. Jako obiekt handlowy rozumiany będzie obiekt stanowiący całość techniczno-użytkową przeznaczony do sprzedaży detalicznej towarów. Specjalna Strefa Ekonomiczna przeznaczona jest dla wszystkich firm z sektora tradycyjnego przemysłu (z wyjątkiem przedsiębiorstw produkujących m.in. alkohol, wyroby tytoniowe, stal, energię elektryczną i gaz) oraz niektórych firm z sektora usług, do których należą: usługi informatyczne, badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, rachunkowości i kontroli ksiąg, usługi w zakresie księgowości (z wyłączeniem deklaracji podatkowych), usługi w zakresie badań i analiz technicznych, usługi centrów telefonicznych.2. Na podstawie art. 57 § 2 k.c. w umowie sprzedaży Nabywca nieruchomości zobowiąże się wobec Gminy Andrychów, że nie dokona zbycia prawa własności nabytej nieruchomości do końca 2024r.  na rzecz dużego przedsiębiorstwa. W razie niewykonania tego zobowiązania Nabywca poniesie odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Gminy Andrychów w wysokości nie mniejszej niż kwota, którą Gmina Andrychów będzie zobowiązana zwrócić - Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego - w związku z niedotrzymaniem warunków umowy o dofinansowanie projektu, o którym mowa wyżej.
3. Nabywcy nieruchomości zobowiązani będą do zagospodarowania działek w terminie 3-ch lat od dnia podpisania umowy sprzedaży poprzez wybudowanie budynku i/lub obiektu budowlanego, o których mowa w pkt 1, jednocześnie zgodnego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zakończenie budowy winno być udokumentowane przedłożeniem pozwolenia na użytkowanie obiektu będącego przedmiotem inwestycji. W przypadku niedotrzymania przez Nabywcę tego terminu zostanie naliczona kara umowna w wysokości 30 % ceny sprzedaży brutto. Możliwość naliczenia przez sprzedającego wyżej określonej kary umownej zapisana zostanie w notarialnej umowie sprzedaży i zabezpieczona ustanowieniem hipoteki. Naliczenie kar nie wyklucza możliwości dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej, na zasadach ogólnych, w szczególności gdy Gmina Andrychów będzie zobowiązana zwrócić dofinansowanie z projektu pn. „Rozbudowa strefy aktywności gospodarczej w Andrychowie poprzez uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych oraz rozbudowę i przebudowę infrastruktury drogowej w strefie” z powodu niedotrzymania warunków umowy o dofinansowanie.
4. W razie przeniesienia prawa własności na mikro, małego lub średniego przedsiębiorcę i niedotrzymania przez kolejnego (kolejnych) Nabywców nieruchomości terminów zagospodarowania działek, kary umowne ciążą nadal na pierwotnym Nabywcy. 
5. Nabywca przy umowie sprzedaży ustanowi nieodpłatną i nieograniczoną w czasie służebność korzystania i dysponowania z sieci uzbrojenia podziemnego  (energetycznej, gazowej, teletechnicznej, wodociągowej i kanalizacyjnej) przebiegającej przez sprzedawaną działkę i zapewni służbom specjalistycznym swobodny dostęp do tych sieci w celu ich konserwacji, modernizacji, remontu czy wymiany, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją przełoży sieci uzbrojenia podziemnego na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielami sieci. 
6. W umowie sprzedaży nieruchomości Gmina Andrychów zastrzeże na swoją rzecz prawo pierwokupu nieruchomości.
7. Warunkiem wpięcia do kanalizacji deszczowej będzie wybudowanie w obrębie każdej z działek urządzeń do retencji wód opadowych - o pojemności określonej w powyższej tabeli - na czas deszczu nawalnego, pozwalających zatrzymać na okres 1 doby 50% wyliczonej ilości wody opadowej (15 minutowej).
 
Warunki przystąpienia do przetargu:
1. W przetargu mogą brać udział podmioty spełniające w/w kryteria, które wpłacą wadium w formie pieniądza w wysokości podanej w powyższej tabeli przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Andrychowie nr 82 8110 0000 2001 0000 1225 0002 prowadzony przez ABS Bank Spółdzielczy w Andrychowie w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 18 lutego 2019r. wadium znajdowało się na rachunku Urzędu. W tytule przelewu należy wpisać numer działki.
2. Złożenie na piśmie do dnia 18 lutego 2019r. w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Andrychowie , Rynek 15, pok. 112 zgłoszenia uczestnictwa w przetargu wraz z dokumentacją zawierającą:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru, a w przypadku cudzoziemców (w myśl ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców) odpis z właściwego rejestru przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego. Cudzoziemiec zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie gruntu będącego przedmiotem przetargu wymaga uzyskania zezwolenia właściwego ministra,
b) oświadczenie oferenta, że jest podmiotem spełniającym kryteria dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w rozumieniu Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu, tj. zatrudnianie mniej niż 250 pracowników, przy rocznym obrocie nie przekraczającym 50.000.000 EUR a/lub całkowitym bilansie rocznym nie przekraczającym 43.000.000 EUR,
c) oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń oraz o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości i gotowości jej nabycia bez zastrzeżeń w obecnym stanie,
d) dowód wpłacenia wadium.
Komisja przetargowa sprawdza, czy oferenci spełniają warunki i kwalifikuje ich do uczestnictwa w przetargu. Listę osób zakwalifikowanych do przetargu wywiesza się w siedzibie urzędu nie później niż 1 dzień przed wyznaczonym terminem przetargu. Przetargi zostaną przeprowadzone w drodze licytacji. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetargi mogą się odbyć, chociażby zakwalifikowano do każdego z przetargów tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu. 
Uczestnicy przetargu, którzy wpłacili wadium uczestniczą w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika upoważnionego do tego notarialnie; w przypadku zaś osób prawnych w przetargu uczestniczą osoby umocowane do działania w imieniu tych osób prawnych. Osoby uczestniczące w przetargu przedkładają Komisji dowody tożsamości. 
W przypadku, gdy uczestnikiem jest podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu na papierze aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego. Małżonkowie osobiście biorą udział w przetargu lub okazują pisemną zgodę drugiego współmałżonka lub składają oświadczenie o nabywaniu nieruchomości z majątku odrębnego. 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który dany przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargów wadia zostaną zwrócone niezwłocznie (bez odsetek), w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargów, w sposób odpowiadający formie wnoszenia. 
Wylicytowana cena sprzedaży każdej z nieruchomości powiększona o należny 23% podatek Vat winna zostać wpłacona jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. Przed podpisaniem umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Gminy Andrychów. O terminie zawarcia umowy notarialnej każdy Nabywca zostanie zawiadomiony w terminie do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty sporządzenia umowy notarialnej, w tym opłat sądowych  ponoszą Nabywcy. 
Każdy z Nabywców przejmie nieruchomość w istniejącym stanie prawnym i faktycznym, a w przypadku konieczności rozgraniczenia, wznowienia granic działek lub aktualizacji mapy zasadniczej pokryje koszty prac geodezyjnych. Ewentualna przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej, zgodnie z potrzebami przyszłej inwestycji odbywać się będzie na koszt każdego z Nabywców. 
Przedsiębiorcy, którzy zamierzają korzystać ze wsparcia winni przed przystąpieniem do przetargu skontaktować się z Krakowskim Parkiem Technologicznym Spółka z o.o., 30-394 Kraków ul. Podole 60 (tel. +48 126401949, mail: strefa@kpt.krakow.pl), który zarządza strefą, opracowuje plany rozwoju strefy oraz wydaje decyzje o wsparciu inwestycji.
 
Szczegółowe informacje odnośnie zbywanych działek można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Andrychowie, Rynek 15 (I piętro, pok. 112 lub 113) w godzinach pracy Urzędu osobiście lub telefonicznie pod nr 33842-99-55 lub 33842-99-57. 
 
Ogłoszenie o przetargach zamieszczone jest na stronie internetowej Urzędu www.andrychow.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Andrychowie www.bip.malopolska.pl /umandrychow/, jak również w siedzibie i na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Andrychowie.
Burmistrz Andrychowa zastrzega sobie prawo odwołania każdego z przetargów z ważnych powodów. 


Pobierz ogłoszenie o przetargu TUTAJ >>
Galeria zdjęć
fotoKomentarze Facebook

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
nowiny foto
W kioskach nowy numer
Nowin Andrychowskich
Imprezy kulturalne
Radio Andrychów wkracza w DAB+
Ogłoszenia drobne
 • Praca Mistrz-Budowlany
  Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. 34-120 Andrychów. ul. Batorego 24 poszukuje pracownika. Stanowisko: Mistrz-Budowlany. Miejsce pracy: miasto i gmina Andrychów. Opis stanowiska: Mistrz...
 • PRACA!
  Firma ART-MET zatrudni lakiernika proszkowego atrakcyjne zarobki kontakt 696 521 435 lub Andrychów Batorego 11 A...
 • Praca!
  Firma Ogniochron S.A. poszukuje pracownika do działu planowania produkcji, posiadającego doświadczenie na podobnym stanowisku. CV należy składać w siedzibie Spółki przy ul. Krakowskiej 83c ...
 • Działka/działki 234.238
  Olchowiec nad Jeziorem Solińskim Do sprzedania działki o powierzchni od 600 m2 do 1800 m2 (numery działek przeznaczonych do sprzedaży zaznaczono) Działki położone nad Zalewem Solińskim w ...
 • Nabór do projektu "Od Szkolenia Do Zatrudnienia"
  Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Andrychowie prowadzi nabór do projektu “OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Projekt skiero...

kontakt

Dyżury aptek
W tym tygodniu dyżur pełni:
Apteka Hygieia
Andrychów, ul. Lenartowicza 7
33 870 40 31

Redakcja
 • Marek Nycz - redaktor naczelny
 • Robert Fraś - dziennikarz radiowy
 • Jacek Dyrlaga - dziennikarz
 • Anna Piotrowska - dziennikarz
 • Anna Płonka - dział reklamy
 • Dziennikarze - współpracownicy:
 • Jadwiga Janus
 • Grzegorz Sroka
 • Andrzej Fryś
 • Jan Zieliński
 • Jerzy Tomiak
Redakcja Nowin Andrychowskich i Twojego Radia Andrychów
ul. Krakowska 74, 34-120 Andrychów, tel. 33 875 23 13, nowiny@andrychow.eu, radio@andrychow.eu