logo
repertuar kina
Sobota, 21-09-2019, Imieniny obchodzi: Mateusz, Hipolit, Daria
youtube facebook
menu icon
arrow szukaj
title
Informacje, 2019-09-12 11:40:00

Oferta Pracy OPS


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie zaprasza do przedłożenia szacunkowej oferty cenowej na zmówienie publiczne pn. "Świadczenie usług opiekuńczych w okresie od września do grudnia 2019 r."
Andrychów, dnia 12 września 2019 r. 


1. Wymagania niezbędne:
a) posiadanie obywatelstwa polskiego,
b) korzystanie z pełni praw publicznych,
c) nieposzlakowana opinia,
d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
e) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,
f) wykształcenie minimum średnie oraz posiadanie dyplomu ukończenia szkoły na jednym 
z kierunków:
- pielęgniarka dyplomowana,
- opiekunka domowa,
- opiekunka środowiskowa,
- opiekun medyczny
lub
wykształcenie średnie z ukończonym kursem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu opiekunki środowiskowej.
g) wysoka kultura osobista.

2. Wymagania dodatkowe:
a) umiejętność skutecznego komunikowania się i współpracy z podopiecznym i współpracownikami,
b) umiejętność organizowania pracy w domu chorego,
c) umiejętność i doświadczenie w pracy z osobami przewlekle chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi,
d) mile widziane ukończone szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy (przedmedycznej).

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
- czynności higieniczno-pielęgnacyjne,
- czynności gospodarcze,
- czynności opiekuńcze,
- czynności aktywizujące społecznie,
- przygotowywanie podopiecznemu posiłków z dostosowaniem diety do stanu jego zdrowia – prowadzenie niezbędnej dokumentacji.

4. Zakres usług uzależniony jest od potrzeb i stanu zdrowia chorego. Działalność opiekunki/opiekuna będzie skierowana do osób będących w trudnej sytuacji zdrowotnej, a szczegółowy zakres prac zostanie ustalony w przypadku podpisania umowy.

5. Wymagane dokumenty:
    • Życiorys (CV) wraz z klauzulą Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie  z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016-679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
    • Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie.
    • Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe/ kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata.
    • Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie zatrudnienia.
    • Wypełniony formularz ofertowy.

6. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku: praca w terenie w godzinach popołudniowych, weekendy oraz święta.
Rodzaj umowy: umowa zlecenia.

Inne informacje:
    1) Każdy dokument składający się na treść oferty, w którym wymagany jest podpis oferenta, wymaga złożenia własnoręcznego podpisu, pod rygorem odrzucenia oferty.

    2) W treści oferty wymagane jest, aby oferent zaproponował kwotę brutto za godzinę pracy wraz 
z oświadczeniem: Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r. (Dz. U. poz. 1794)  wydanym na podstawie Ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177) wysokość wynagrodzenie za pracę na podstawie umowy zlecenia wynosi 14,70 zł brutto/h. 

Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.

    3) Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do odstąpienia od naboru bez podania przyczyny lub niedokonania wyboru spośród osób, które będą spełniały warunki formalne.

    4) Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 33 870 89 81 

    5) Osoby, które będą spełniały warunki formalne indywidualnie zostaną zaproszone na rozmowę telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

    6) Postępowanie zostanie przeprowadzone w dwóch etapach:
Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej.
Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie  ul. Starowiejska 22b dokonanie wyboru pracownika na jej podstawie.

    7) Ocena ofert zostanie dokonana wg kryteriów: Cena 60 pkt im niższa tym wyżej punktowana wg wzoru:
Cena oferty najniższej
Liczba punktów oferty = ---------------------------------------- x 60
Cena oferty ocenianej
Predyspozycje zawodowe  z uwzględnieniem doświadczenia kandydata max 40 pkt
Kandydat może maksymalnie uzyskać 100 pkt

    8) OPS nie przywiduje zwracania dokumentacji poszczególnym wnioskodawcom, bez względu na wynik postępowania.
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie (pokój nr 12) lub pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22b, 34-120 Andrychów, pokój nr 12 z dopiskiem: „Dotyczy zmówienia publicznego pn. Świadczenie usług opiekuńczych w okresie od września 2019 r. do grudnia 2019 r”. w terminie  do czasu wyłonienia kandydata, ale nie dłużej niż do 31.12.2019 r.

Oferty niekompletne lub które wpłyną do Ośrodka po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane  


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej 
Elżbieta Prus 
Galeria zdjęć
fotoKomentarze Facebook

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
nowiny foto
W kioskach nowy numer
Nowin Andrychowskich
Imprezy kulturalne
Radio Andrychów wkracza w DAB+
Ogłoszenia drobne
 • Licencja transportowa, kurs na certyfikat Rzeszów
  Kurs Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika Drogowego Rzeszów. Kurs CPC . Rzeszów 9,10,11 listopad 2019 r. Firma Koal serdecznie zaprasza do Rzeszowa na kurs w dniach 9,10,11 listopada 20...
 • Do sprzedania działki o powierzchni od 600 m2 do 1800 m2,254.258
  Do sprzedania działki o powierzchni od 600 m2 do 1800 m2 z dostępem do wody Olchowiec nad Jeziorem Solińskim ( numery działek przeznaczonych do sprzedaży zaznaczono ) Działki położone na...
 • Sprzedam urządzenie do masażu
  Sprzedam urządzenie przenośne mało używane do wykonywania masażu i kąpieli do celów leczniczych lub profilaktycznie. Urządzenie posiada dodatkowe akcesoria w postaci pilota, agregatu, dy...
 • Praca
  Dodatkowa praca polegająca na wypełnianiu ankiet, zarobki to kilkaset złotych miesięcznie. Za półgodzinną ankietę otrzymamy około 10 złotych. Osoby zainteresowane proszę o kontakt mai...
 • Sprzedam pianino
  Sprzedam pianino Calisia. Stan bardzo dobry, wymaga jedynie dostrojenia....

kontakt

Dyżury aptek
W tym tygodniu dyżur pełni:
Apteka Nowa Dobra
ul. Starowiejska 3
33 875 27 10

Redakcja
 • Marek Nycz - redaktor naczelny
 • Robert Fraś - dziennikarz radiowy
 • Jacek Dyrlaga - dziennikarz
 • Anna Piotrowska - dziennikarz
 • Anna Płonka - dział reklamy
 • Dziennikarze - współpracownicy:
 • Jadwiga Janus
 • Grzegorz Sroka
 • Andrzej Fryś
 • Jan Zieliński
 • Jerzy Tomiak
Redakcja Nowin Andrychowskich i Twojego Radia Andrychów
ul. Krakowska 74, 34-120 Andrychów, tel. 33 875 23 13, nowiny@andrychow.eu, radio@andrychow.eu